Privacy

Voor de verwerking van uw bestelling in de webshop, hebben we enkele gegevens van U nodig zoals naam, adres en contactgegevens. Deze gebruiken we uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Uw gegevens worden aan geen derde partij doorgegeven of verkocht.

Om de website te laten functioneren, zijn enkele cookies noodzakelijk. Hiervoor verzamelen we enkele anonieme gegevens tijdens uw bezoek aan deze website. Net als uw persoonsgegevens, worden deze anonieme gegevens niet aan een derde partij doorgegeven zonder uw expliciete toestemming.


Algemene Voorwaarden

“De Strangersshop” is de merknaam die gebruikt wordt voor de verkoop van artikelen die verband houden met de Antwerpse muziekgroep “De Strangers” door De Strangers v’r Altaaid vzw met zetel te 8430 Middelkerke (Ten Poele 4), BTW- en ondernemingsnummer BE 0656 530 147 (RPR – Rechtbank van Koophandel Brugge). Zaakgelastigde René Van Camp kan worden bereikt via het e-mailadres shop@destrangers.org. In geval van betwisting geldt het Belgische recht.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “De Strangersshop” en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen “De Strangersshop” (de verkoper) en de consument.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betaalvoorwaarden akkoord gaat.

De verkoper garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Tenzij anders overeengekomen, zal de verkoper binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling verzenden, tenzij één van de bestelde producten niet in voorraad is. Wanneer niet aan deze termijn voldaan kan worden, zal de verkoper de consument op de hoogte stellen. In dat geval heeft de consument desgewenst het recht om kosteloos van de bestelling af te zien.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij leveringen en eventuele schade eens de bestelling is overhandigd aan bpost NV.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW & verzendingskosten.

De consument heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van veertien werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd. De consument is evenwel gehouden de verkoper binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing. Indien de consument binnen deze termijn van veertien werkdagen de verkoper niet heeft gemeld gebruikt te maken van zijn wettelijk retourrecht, dan is de koop definitief een feit. Tijdens deze termijn van veertien werkdagen zal de consument op een verantwoorde manier met de gekochte goederen omgaan zodat bij eventuele retournering de goederen opnieuw verkocht kunnen worden. Indien de consument van zijn retourrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de verkoper retourneren.
Bij retournering dient de consument te kunnen bewijzen dat hij het product tijdig heeft teruggestuurd. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat. Indien zaken bij de consument op enige wijze zijn beschadigd waardoor de herverkoopwaarde verminderd wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor een waardevermindering aan te rekenen. De verkoper zal binnen de veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen dan wel het bewijs van verzending door de consument het volledige aankoopbedrag van de geretourneerde goederen terug te betalen, inclusief verzendingskosten. Het terugzenden van geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Indien u een bestelling plaats, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de verkoper, die zich er toe verbindt zich te houden aan de Wet Persoonsregistraties en die uw gegevens niet zal verstrekken aan derden. De verkoper respecteert de privacy van haar klanten. De klant heeft te allen tijde het recht om schriftelijk inzage te krijgen in de hem betreffende door de verkoper bijgehouden gegevens en heeft het recht om op eenvoudig verzoek zijn gegevens uit het klantenbestand te laten verwijderen.

Alle afbeeldingen van producten, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, vertragingen of wanprestatie door toeleveranciers of producenten, storingen in het internet, storingen in het e-mail verkeer, stakingen, vervoersmoeilijkheden, ziekte etc. In geval van overmacht dient de verkoper de consument te informeren en kan die desgewenst kosteloos afzien van de bestelling.